Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Week Events, November 27, 2022 - December 3, 2022
11/27/2022
  
11/28/2022
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (อสส.) ปฎิบัติราชการต่างจังหวัด 
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
07:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 15:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมโครงการอบรมต่อจ้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยช์ทับซ้อน 
09:00  - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด   (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:30 (ลนก.) ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงา  (ประชุมภายนอก)
09:45  - 10:15 (รอง อสส./วรพล) ประธานเปิดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 
09:45  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  (ประชุมภายใน)
09:45  - 12:00 (ลนก.) เข้าร่วมโครงการอบรมต่อจ้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 
13:30  - 15:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุม คกก.เลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานกรรมการการประชุม คกก. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
11/29/2022
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการต่างจังหวัด 
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) สัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงฯ 
13:00  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 (ประจำปี 2565)  (ประชุมภายนอก)
15:00  - 17:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง(ร่าง)แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567  (ประชุมภายนอก)
11/30/2022
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (อสส.) ปฎิบัติราชการต่างจังหวัด 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมกับคณะกรรมาธิการวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประเทศ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ชมการถ่ายทอดสดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี2565   (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสคร์ เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 17:00 (ผอ.กสป.) เป็นวิทยากร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมผู้บริหาร ศสท.   (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีนและสาร1,3-บิวทาไดอีนฯ  (ประชุมภายนอก)
12/1/2022
  (ผอ.กสพ.) ควบคุมและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13  (อบรม/ดูงาน)
  (อสส.) ปฎิบัติราชการต่างจังหวัด 
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ประสานงานกับ จนท. ทสจ. เชียงราย และให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย ทสม.ฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพร.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
09:30  - 12:00 (ลนก.) การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (ประชุมภายใน)
13:00  - 17:00 (ผอ.ศสท.) สพร.เชิญเข้าร่วมานสัมมนาสถานภาพและความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทย 2565   (ประชุมภายนอก)
13:30  - 15:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  (ประชุมภายใน)
17:30  - 20:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2565 (TBCSD Annual Event 2022)  (ประชุมภายนอก)
17:30  - 20:30 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2565 (TBCSD Annual Event 2022) 
12/2/2022
  (อสส.) ปฎิบัติราชการต่างจังหวัด 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ร่วมงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน:ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม   (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ประสานงานกับ จนท. ทสจ. เชียงราย และให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย ทสม.และเครือข่ายอาสาสมัครฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13  (อบรม/ดูงาน)
  (ลนก.) ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การดำเนินงานการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัต  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสร.) ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การดำเนินงานการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัต  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน:ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเชียงราย  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ควบคุมและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมหารือการปรับโครงสร้างกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลกรม Climate change  (ประชุมภายใน)
10:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) เฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนฯ 
12/3/2022
  (ผอ.กสพ.) ร่วมงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน:ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม   (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ลนก.) ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การดำเนินงานการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัต  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสร.) ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การดำเนินงานการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัต 
  (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเชียงราย  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ควบคุมและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
10:30  - 17:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย  (ประชุมภายใน)
13:00  - 14:30 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2565  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
15:00  - 15:30 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม