Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Week Events, November 20, 2022 - November 26, 2022
11/20/2022
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
11/21/2022
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 2 ครั้งที่ 10/2565  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 11:00 (ผอ.กอส.) นำเสนอข้อมูลโดยสรุป ในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม.  
10:00  - 12:00 (ผอ.กสร.) ข้าร่วมประชุมในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์คูคลอง-รักษาสิ่งแวดล้อม กับสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศ 
13:30  - 16:30 (อสส.) ร่วมประชุมแนะนำโครงการ การยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภูมิภาคอาเซียน (AMUSE)"ฯ 
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการ "การยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภูมิภาคอาเซียน (AMUSE)"  (ประชุมภายนอก)
11/22/2022
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:00 (อสส.) ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุุ่นที่ 36ฯ 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมวางแผนงานโครงการการปนเปื้อนและการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของไมโครพลาสติก  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:30 (ผอ.กอส.) กล่าวรายงาน และร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานฯ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 11:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 11:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฯ 
13:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
13:30  - 14:30 (อสส.) ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดลฯ 
13:30  - 14:30 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม.  (ประชุมภายใน)
13:30  - 14:30 (อสส.) ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดลฯ 
11/23/2022
  (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมสัมมนา16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production Back to Back   (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กสป.) ปฏิบัติงาน ณ ที่พัก เนื่องจากอยู่นช่วงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 10/2565  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่1/2565 
13:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
13:30  - 15:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่2/2565  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงทรัพย์ 
11/24/2022
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสป.) ปฏิบัติงาน ณ ที่พัก เนื่องจากอยู่ในช่วงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  (ประชุมภายใน)
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ศึกษาดูงานหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 13  (อบรม/ดูงาน)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศสท.) เป็นประธานประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ลนก.) ประธานประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 6/2565  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 16:30 (ผอ.ศสท.) เป็นประธานประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่1/2565 
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
11/25/2022
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ศึกษาดูงานหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 13  (อบรม/ดูงาน)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครปฐม  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 2/2565   (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ขอเชิญเป็นประธานและเข้าร่วมการประชุมคณะบรรณาธิการรายงานประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/65  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการรายงานประจำปี 2565 (Annul Report2022) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมรายงานประจำปี 2565  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
11/26/2022
  (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมกิจกรรม "Orkel Roadshow in Thailand"  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กพส.) ศึกษาดูงานหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 13  (อบรม/ดูงาน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม