Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Week Events, November 6, 2022 - November 12, 2022
11/6/2022
08:00  - 12:00 (ลนก.) ประธานกรรมการคุมสอบพนักงานราชการ 
08:00  - 17:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
11/7/2022
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ตส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการจังหวัดตาก  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาเยี่ยมชมดูงาน  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
16:00  - 17:00 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมงานแถลงข่าวและรับฟังนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 
11/8/2022
  (ผอ.ตส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการจังหวัดตาก  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยกรธรรมและสิ่งแวดล้อม ของ สส. ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 09:30 (อสส.) ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สส. ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมฯ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สส. ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพฯ  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2565" 
14:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2565" 
14:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน"สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565"  (ประชุมภายนอก)
16:00  - 18:00 (ลนก.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2565 
17:00  - 18:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2565" 
17:00  - 19:00 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2565" 
11/9/2022
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการจังหวัดตาก  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร ?เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน? 
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  (ประชุมภายใน)
14:30  - 17:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 4/2565  (ประชุมภายใน)
18:30  - 22:00 (รอง อสส./วรพล) ชมการแสดงโขน ตอน "สะกดทัพ" 
11/10/2022
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กยผ.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.ตส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการจังหวัดตาก  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมโครงการ วิ่ง-เพื่อ-รักษ์ (RE-RUN 2022) และโครงการขยะกำพร้าสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการขยะอินทรีย์ตัั้งแต่ต้นทาง ระหว่างกรมส่งเสริมฯ  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานการประชุม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการขยะอินทรีย์ตัั้งแต่ต้นทางฯ  (ประชุมภายใน)
11/11/2022
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 09:30 (ผอ.กอส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีติดตั้งตราสัญญาลักษณ์รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
08:30  - 09:30 (ผอ.ศสท.) ขอเชิญท่านให้เกียรติร่วมในพิธีติดตั้งตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ ศูนย์บริการป  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 09:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมในพิธีติดตั้งตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมส่งเสร 
08:30  - 09:30 (ลนก.) เข้าร่วมในพิธีติดตั้งตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
08:30  - 09:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมในพิธีติดตั้งตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมส่งเสร 
08:30  - 09:30 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมเป็นเกียรติพิธีติดตั้งตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 11:00 (ลนก.) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 
09:30  - 12:00 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คร้้งที่ 4/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 
09:30  - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอพัก ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
11/12/2022
  (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม