Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Week Events, October 30, 2022 - November 5, 2022
10/30/2022
  
10/31/2022
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
09:30  - 09:30 (อสส.) ประชุมหารือพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
09:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมประชุมหารือพิจาณราร่างกฏกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมหารือพิจารณาร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมหารือพิจาณราร่างกฏกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือพิจารณาร่างกฏกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมหารือพิจารณาร่างกฏกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมหารือพิจาณาร่างกฏกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูููมิอากาศ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมหารือพิจาณราร่างกฏกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูููมิอ ากาศ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมหารือพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
13:30  - 15:00 (ลนก.) ประชุมหารือข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง (กสร.) 
13:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
11/1/2022
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
09:00  - 11:30 (ผอ.ศสท.) ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน กจธ. สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
09:30  - 09:30 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมประชุมตรวจราชการประจำปี 2566  (ประชุมภายใน)
09:30  - 11:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน กจธ. สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
09:30  - 11:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน กจธ. สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
09:30  - 11:30 (ผอ.กอส.) เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน กจธ. สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
09:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตการศึกษา TOR ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคระกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่4/2565 
09:45  - 11:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน กจธ. สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
09:45  - 11:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน กจธ. สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
09:45  - 11:30 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน กจธ.สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
09:45  - 11:30 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบ้าน กจธ. สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
09:45  - 11:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน กจธ. สร้างเครือข่ายจริยธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
10:00  - 10:00 (อสส.) ร่วมประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ประชุมภายนอก)
11:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์... 
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ป.ป.ช.)  (ประชุมภายนอก)
11/2/2022
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 09:00 (อสส.) ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของ ทส. 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 12 -"Energy Security and Carbon Sequestration"  (ประชุมภายนอก)
09:10  - 10:30 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ชพ. (ศสท.) 
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงานพิจารณาขอบเขตการจ้างของ กอส.ฯ ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 16:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุม Global Climate Action Network  (ประชุมภายนอก)
10:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อน หรือการโอนที่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการฯ  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ป.ป.ช.)  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการและข้อกำหนดการว่าจ้างกองส่งเสริมและเผยแพร่ คร 
11/3/2022
  (ผอ.กพร.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนเนงานโครงการ/กิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณโอนเบิกแทนกันปีงบประมาณ2566 
08:30  - 12:00 (อสส.) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/ และการจัดสรรงบประมาณโอนเบิกแทนกันฯ 
08:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/และการจัดสรรงบประมาณโอนเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ 2566  (ประชุมภายใน)
08:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/ และการจัดสรรงบประมาณโอนเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/ และการจัดสรรงบประมาณโอนเบิกแทนกันฯ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณโอนเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ 2566 
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณโอนเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ 66  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) ปรึกษาหารือการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายนอก)
16:00  - 17:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเห็นชอบรายละเอียดพร้อมรูปแบบและแนวคิดการจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมคู่  (ประชุมภายใน)
11/4/2022
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ลาป่วย  (ลาป่วย)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมหารือเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  (ประชุมภายใน)
08:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมหารือเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 11:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการหารือ เรื่องการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  (ประชุมภายใน)
09:30  - 11:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 66  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมหารือเรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานการหารือ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปีงบ2566  (ประชุมภายใน)
11:00  - 11:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
11:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุม คกก.ดำเนินการสอบแข่งขันสอบบรรจุข้าราชการฯ ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
11:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุม คกก.ดำเนินการสอบแข่งขันสอบบรรจุข้าราชการฯ ครั้งที่ 2/2565 
11:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:30 (ลนก.) ประชุมหารือข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง (กสร.)  (ประชุมภายใน)
15:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมรับฟังการเสวนา "2024 Thailand's New Era of Low Carbon Cement: Hydraulic Cement" 
11/5/2022
08:00  - 17:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม