Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Week Events, October 23, 2022 - October 29, 2022
10/23/2022
  
10/24/2022
  
10/25/2022
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 08:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 2 ครั้งที่24-9/2565  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 16:00 (ลนก.) สอบสัมภาษณ์ ขรก.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) สอบสัมภาษณ์ ขรก.ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
09:00  - 17:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "UNFCCC COP27 Capacity Building Workshop"  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 16:30 (อสส.) ร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ 5 ปี 
14:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา วช.ครบรอบ 63 ปี  (ประชุมภายนอก)
10/26/2022
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) สอบสัมภาษณ์ ขรก.ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประธานการประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (ลนก.) สอบสัมภาษณ์ ขรก.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565  (ประชุมภายใน)
10/27/2022
  (ลนก.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่ 
  (รอง อสส./วรพล) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกฯ"  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ติดตาม และให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาเครือข่าย ทสม.ฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสพ.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก....  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (อสส.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกฯ 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา 
13:00  - 17:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ?UNFCCC COP27 Capacity Building Workshop?  (ประชุมภายนอก)
10/28/2022
  (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกฯ"  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก....  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ติดตาม และให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาเครือข่าย ทสม.ฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ลนก.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่ 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมจ้างจัดการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ประชุมภายใน)
10/29/2022
  (ลนก.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่ 
  (ผอ.กสพ.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก....  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม