Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Week Events, October 16, 2022 - October 22, 2022
10/16/2022
  
10/17/2022
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
07:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 "การจัดทำกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาคฯ  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางแผนผังนโยบายระดับประเทศ ระยะแรก  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 13:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ได้ศึกษา รวบรวม และพัฒนาขึ้นฯ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมรับฟังสรุปการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ลนก.) เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวด  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา  (ประชุมภายใน)
10/18/2022
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
13:00  - 13:00 (อสส.) เข้าเฝ้า ร. 10 (เรื่อง กฐินพระราชทาน) 
10/19/2022
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
09:00  - 09:00 (อสส.) ประชุม อ.ก.พ.กรมส่งเสริมคูณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 
09:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุม อกพ.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 
09:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุม อ.ก.พ. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุม อ.ก.พ.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมงานพิธีมอบรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุม อ.ก.พ.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุม อ.ก.พ. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมเพื่อเตรียมการคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม COP 27  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่27(COP27)  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:00 (ลนก.) ประชุมหารือข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง (กสร.)  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
14:00  - 14:00 (อสส.) ประชุมเตรียมความพร้อม ทส. พบประชาชน 
10/20/2022
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 13  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กอส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ 
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 08:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 10:00 (รอง อสส./วรพล) กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์หัวข้อเรื่อง โจทย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสารมลพิษ 
09:30  - 10:00 (อสส.) ประธานพิธีเปิดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง โจทย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสารมลพิษ 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "โจทย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านมลพิษ"  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมปิดตรวจรายงานการตรวจสอบเงินสดคงเหลือและการเก็บรักษาเงินปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (อสส.) ประธานในพิธีเปิดโครงการ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ 
10:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ"เปลี่ยนขยะเป็นบุญ"(เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ 
10:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ"เปลี่ยนขยะเป็นบุญ "(เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ 
10:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ"เปลี่ยนขยะเป็นบุญ"(เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ"เปลี่ยนขยะเป็นบุญ "(เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (อสส.) ประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดตัวโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ 
10:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัด "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  (ประชุมภายนอก)
14:00  - 15:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต... 
14:00  - 15:00 (ลนก.) ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน ?มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกร  (ประชุมภายนอก)
14:00  - 15:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน ?มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกฯ 
14:00  - 15:00 (ผอ.ศสท.) ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ" 
14:00  - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน"มหกรรม ทส.พบประชาชน:ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักฯ  (ประชุมภายนอก)
14:00  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำ  (ประชุมภายนอก)
10/21/2022
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า 
08:00  - 11:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 11:30 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 
09:45  - 11:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 
09:45  - 11:00 (อสส.) ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 
09:45  - 11:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 
09:45  - 11:30 (ลนก.) เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 
09:45  - 11:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 
09:45  - 11:30 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 
09:45  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 
09:45  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายนอก)
10/22/2022
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม