Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Week Events, October 9, 2022 - October 15, 2022
10/9/2022
  
10/10/2022
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 09:30 (ลนก.) ประชุมทุนรัฐบาล (ก.พ.) 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 10:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 10:30 (ผอ.กอส.) ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการสนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ประสานฯ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ(เกื้อกูล)  (ประชุมภายใน)
10:00  - 10:00 (อสส.) ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event)ฯ ครั้ังที่ 3/2565  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย 
12:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13:30  - 13:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมหารืออัตรากำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมกับท่านรองวรพล  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:30 (ลนก.) ทบทวนอัตรากำลัง 
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการและข้อกำหนดการว่าจ้าง กองส่งเสริมและเผยแพร่  (ประชุมภายใน)
10/11/2022
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
10:00  - 10:00 (อสส.) ประชุมคณะทำงาน ทส. พบประชาชน 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชนฯ" ครั้งที่ 1/2566  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมหารือเจ้าหน้าที่กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:00 (ลนก.) ประชุมอัตรากำลังฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมทบทวนอัตรากำลัง  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10/12/2022
  (ผอ.กอส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจุดรับคืน (Drop Point) และส่งมอบวัสดุรีไซเคิลฯ 
  (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
07:30  - 09:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้องรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุล 
07:30  - 09:30 (อสส.) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้องรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ  (ประชุมภายนอก)
07:30  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้องรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลฯ 
08:00  - 09:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ  (ประชุมภายใน)
08:00  - 09:00 (ลนก.) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้องรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 09:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ"เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี 2565"  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 10:45 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
09:30  - 10:45 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
09:30  - 10:45 (ผอ.กสพ.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... 
09:30  - 10:45 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
09:30  - 10:45 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  (ประชุมภายใน)
09:45  - 09:45 (อสส.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร สส. 
09:45  - 10:45 (รอง อสส./วรพล) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 
09:45  - 11:00 (ลนก.) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร  (ประชุมภายใน)
10:30  - 11:30 (ผอ.กพส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจุดรับคืน (Drop Point)และส่งมอบวัสดุรีไซเคิลภายใต้โครงการ"เปลี่ยนขยะเป็นบุญ 
10:30  - 11:30 (ผอ.กสป.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจุดรับคืน (Drop Point) และส่งมอบวัสดุรีไซเคิลภายใต้โครงการ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 11:30 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจุดรับคืน (Drop Point) และส่งมอบวัสดุรีไซเคิลภายใต้โครงการ" เปลี่ยนขยะฯ 
10:30  - 11:30 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจุดรับคืน (Drop Point) และส่งมอบวัสดุรีไซเคิลฯ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 11:30 (ผอ.กสพ.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดจุดรับคืน (Drop Point) และส่งมอบวัสดุรีไซเคิลภายใต้โครงการ ?เปลี่ยนขยะเป็นบุญ? 
10:30  - 11:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจุดรับคืน (Drop Point)  (ประชุมภายใน)
10:30  - 11:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจุดรับคืน (Drop Point) และส่งมอบวัสดุรีไซเคิล  (ประชุมภายใน)
10:30  - 11:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมพิธีเปิดจุดรับคืน (DropPoint)และส่งมอบวัสดุรีไซเคิลภายใต้โครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" ฯ 
10:30  - 11:30 (ลนก.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจุดรับคืน (Drop Point) และส่งมอบวัสดุรีไซเคิล 
13:30  - 15:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  (ประชุมภายใน)
10/13/2022
  
10/14/2022
  
10/15/2022
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม