Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Week Events, August 28, 2022 - September 3, 2022
8/28/2022
  
8/29/2022
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (อสส.) ลาพักผ่อน 
08:00  - 11:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 09:00 (ลนก.) เปิดกิจกรรมเพิ่มทักษะการสร้างรายได้  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 10:00 (ผอ.ศวฝ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอสัมภาษณ์และบันทึกวีดิทัศน์การปลูกป่านิเวศน์  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) วิทยากร หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 81 
09:00  - 12:00 (ผอ.กสร.) ประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล(ทุน ก.พ.) ครั้งที่3/2565  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมการหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายฯ  (ประชุมภายนอก)
11:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
13:00  - 14:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมหารือการปรับรูปแบบรายงานประจำปีค่ะ ในเรื่องของดีไซน์ art work ต่างๆ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 
15:00  - 18:00 (รอง อสส./วรพล) วิทยากร หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 82 
8/30/2022
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
00:00  - 00:00 (ผอ.กสร.) ร่วมตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศประจำปี 2565  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพ อปท. ด้าน 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมติดตามแก้ไขการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก  (ประชุมภายนอก)
14:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
14:00  - 16:00 (ลนก.) ประชุม คณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มี 
14:00  - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการฯ  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการฯ  (ประชุมภายใน)
8/31/2022
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม"พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสินค้า G Green"  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสร.) ร่วมตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศประจำปี 2565  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 12:00 (ลนก.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุม Inception Workshop on Climate Promise: From Pledge to Impact ? Additional Support to  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office)ระดับประเทศ ครั้งที่3/2565 
9/1/2022
  (ผอ.กสพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม"พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสินค้า G Green"  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) ประธานกล่าวเปิด หลักสูตร "วิทยากรเสริมสร้างบทบาทเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร" ครั้งที่ 1  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
08:30  - 16:00 (ลนก.) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  (สัมมนา)
08:30  - 16:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
08:30  - 16:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กสร.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
08:30  - 16:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูล สส. ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.ตส.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่1/2565 
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม  (ประชุมภายใน)
14:00  - 15:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
14:00  - 15:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
14:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (อสส.) ร่วมพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
9/2/2022
  (ผอ.กอส.) กล่าวรายงานและเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "วิทยากรเสริมสร้างบทบาทเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร" ครั้งที่ 2  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กพส.) เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมฯ(ปธส.8) 
08:00  - 11:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 09:15 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา : สังคมปลอดขยะ Zero Waste Society สร้างคุณค่าสู่เศรษฐกิจสีเขียว  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:30 (ผอ.กสพ.) กล่าวรายงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมนา:สังคมปลอดขยะZero Waste Societyสร้างคุณค่าสู่เศรษฐกิจ 
09:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันฯ 
09:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) ประชุมหารือตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
14:00  - 17:00 (อสส.) เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
14:00  - 17:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง  (ประชุมภายนอก)
14:00  - 18:00 (รอง อสส./วรพล) เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
15:00  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม  (ประชุมภายใน)
16:00  - 17:00 (ผอ.ศสท.) เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
17:00  - 19:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในการนำผู้แทนเทศบาลและผู้สำเร็จการศึกษาอบรมเข้าเฝ้าฯ  (ประชุมภายนอก)
17:00  - 20:00 (ผอ.กสพ.) เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง 
9/3/2022
  (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม