Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Week Events, June 12, 2022 - June 18, 2022
6/12/2022
  (ผอ.กพส.) ศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ (ปธส.9)  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมศึกษาอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ลนก.) ร่วมเป็นกรรมการประจำสนามสอบพนักงานราชการ 
6/13/2022
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
09:00  - 09:30 (ผอ.สสร.) กล่าวรายงานการอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง รุ่นที่1 
09:00  - 12:00 (ลนก.) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ?ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับนักบริหาร (Data Governance for Executives)?ฯลฯ  (อบรม/ดูงาน)
09:00  - 12:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับนักบริหาร (Data Governance for Executives)" 
09:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ?ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับนักบริหาร (Data Governance for Executives)?  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ข้าร่วมอบรมหลักสูตร ?ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับนักบริหาร (Data Governance for Executives) 
09:00  - 12:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับนักบริหารฯ  (อบรม/ดูงาน)
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับนักบริหาร(Data Governance for Executives)ภายใต้โครงการพัฒนาฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ประชุมภายนอก)
11:00  - 11:00 (อสส.) ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
11:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
11:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ประชุมภายนอก)
11:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
13:30  - 13:30 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและพิธีมอบทุนการศึกษาให้กั  (ประชุมภายใน)
6/14/2022
  (ผอ.สสร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนBCGภายใต้แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยื  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (อสส.) ร่วมการประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรัง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนBCGภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยื  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 16:00 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดตรัง  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
09:00  - 09:15 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:15 (ผอ.กสพ.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 
09:00  - 10:00 (ผอ.สสร.) กล่าวเปิดและร่วมประชุมเสริมศักยภาพกามศักยภาพการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน 
09:00  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อการย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการย้าย หรือโอนฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินบุคลและผลงาน เพื่อการย้าย หรือการโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (ผอ.กอส.) เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำนเินงานสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบฯ 2565  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ลนก.) เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ  (ประชุมภายใน)
13:00  - 13:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่ง  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
6/15/2022
  (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่ง  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.สสร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนBCGภายใต้แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยื  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนBCGภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยื  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:45  - 09:00 (ผอ.กพส.) กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2  (อบรม/ดูงาน)
08:45  - 16:00 (ผอ.กพส.) ประชุมตรวจประเมินอุทยาแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน CBM รุ่น 2 
09:30  - 09:30 (อสส.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนฯ 
09:30  - 10:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องระบบเก็บค่าให้บริการทดสอบแลปไดออกซิน ศวฝ.  (ประชุมภายใน)
09:30  - 11:30 (ลนก.) หารือการชำระค่าบริการทดสอบแบบออนไลน์  (ประชุมภายใน)
13:30  - 17:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา Bio Jet Fuel และ งานเสวนาฯ  (ประชุมภายนอก)
6/16/2022
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ร่วมการประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรัง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
09:00  - 09:15 (ผอ.กสพ.) ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Workshop Online การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต้นแบบการจัดการขยะชุมชน 
09:00  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการกระทรวงทรัพยากรฯ ครั้งที่ 1/65  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.ตส.) ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของสส.ให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ(GECC)ครั้งที่3/65 
10:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของ สส.ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 3/2565 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคถณภาพงานบริการประชาชนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานศ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ลนก.) ประชุมคณะทำงานพัฒนาคถณภาพงานบริการประชาชนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ราชก  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการและข้อกำหนดการว่าจ้างกองส่งเสริมและเผยแพร่ 
6/17/2022
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ลาป่วย  (ลาป่วย)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 17:00 (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ (ปธส.9)  (อบรม/ดูงาน)
10:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เรื่อง ร่าง พรบ.ส่งเสริมและรักษา 
13:30  - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 
13:30  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
6/18/2022
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม