Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2022
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Week Events, April 24, 2022 - April 30, 2022
4/24/2022
  
4/25/2022
  (ผต.จงรักษ์) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO)  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 09:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม ระดับ Advance 
08:30  - 09:00 (ผอ.กพส.) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม ระดับ Advanced  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
10:00  - 12:00 (ผอ.ตส.) ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุมธศาสตร์ชาติ 
10:00  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
10:00  - 12:00 (ลนก.) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯพ.ศ.2567-2570  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
13:30  - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมหารือคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์การตัดสินโครงการประกวดเทศบาลใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6 
4/26/2022
  (ผต.จงรักษ์) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) เข้าสำรวจสภาพพื้นที่และปฏิบัติงานภาคสนาม  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) เป็นประธานประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร  (ประชุมภายใน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมการทบทวนการบริหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
15:00  - 16:00 (อสส.) ร่วมงานมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขสถานการ์โควิด 2019 
4/27/2022
  (ผอ.ศสท.) เข้าสำรวจสภาพพื้นที่และปฏิบัติงานภาคสนาม  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม ระดับ Advanced 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
00:00  - 00:00 (ผอ.กอส.) ประชุมให้คำปรึกษาหารือ เรื่อง เกณฑ์และตัวชีัวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 08:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 12:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2565 
13:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิืสูง  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2564 
13:30  - 16:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 1/65  (ประชุมภายใน)
14:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
14:30  - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
4/28/2022
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) เข้าสำรวจสภาพพื้นที่และปฏิบัติงานภาคสนาม  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
00:00  - 00:00 (ผอ.สสร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
00:00  - 00:00 (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมหารือขยะทะเล  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุ 
09:30  - 10:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานเปิดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่  (สัมมนา)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (อสส.) ประชุมหารือขยะทะเล 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "การไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผาซากผลิตภัณฑ์ฯ" 
10:00  - 12:00 (อสส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การไม่รับซื้อวัสดุมีค่าฯ 
14:00  - 16:00 (ลนก.) ประชุมปิดตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอ  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมหารือในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... 
14:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประุชุมหารือในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.กสป.) ประชุมหารือในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (COP27)  (ประชุมภายใน)
4/29/2022
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 9)  (อบรม/ดูงาน)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
09:00  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมรับฟังความคิดเห็นและขอความอนุเคราะห์ตอบบแบบสอบถามการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 16:30 (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ (ปธส.9)  (อบรม/ดูงาน)
09:30  - 11:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่4/2565 
09:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประธานการประชุมคณะทำงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เพื่อทบทวนการระบุและประเมินป 
10:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เรื่อง ร่าง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.... 
10:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ...  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ2565  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ประชุมภายใน)
4/30/2022
09:00  - 17:00 (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ (ปธส.9)  (อบรม/ดูงาน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม