Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Week Events, April 17, 2022 - April 23, 2022
4/17/2022
  
4/18/2022
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 15:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการ 2 ครั้งที่ 18-3/2565  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 14:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฎิบัติราชการของข้าราชการฯ 
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  (ประชุมภายใน)
14:30  - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฎิบัติราชการของลูกจ้างประจำ 
14:30  - 16:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิดภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
14:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจำ  (ประชุมภายใน)
4/19/2022
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565 
13:30  - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ...  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือมาตรการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่7) 
4/20/2022
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 10:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
09:00  - 12:00 (อสส.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา กรมส่ง 
09:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ครั้งที่ 2/2565 
09:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อการเลื่อน หรือการโอนที่ใช้หลักเกณฑ์ฯ 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อการเลื่อน หรือการโอนที่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อน หรือการโอนที่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ 
10:00  - 11:20 (ผอ.กสป.) ประชุมเสนอรายงาน "A policy framework for climate resilience in fisheries and aquaculture in Thailand  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อการเลื่อน หรือการโอนที่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 13:45 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์ประเมินที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 13:45 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์ประเมินที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) เกณฑ์ฯ ของ green risidence 
13:30  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  (ประชุมภายใน)
4/21/2022
  (ผอ.กพร.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:45  - 09:00 (ผอ.สสร.) ประธานเปิดประชุมการพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ครั้งที่๑ 
09:30  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมหารือพันธกรณีระหว่างประเทศด่้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมหารือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมหารือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมหารือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมหารือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมหารือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานร่วมประชุมหารือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมหารือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมหารือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13:00  - 14:00 (ผอ.สสร.) เป็นวิทยากรบรรยายนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
13:30  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.กสป.) ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปะชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมหารือการดำเนินการตามแนวทางและตัวชี้วัดแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล  (ประชุมภายใน)
14:20  - 16:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายนอก)
4/22/2022
  (ลนก.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผต.จงรักษ์) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 17:00 (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ (ปธส.9)  (อบรม/ดูงาน)
10:00  - 11:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกและพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือGreen Coffee Shop  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ...  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกประจำปี2565(EarthDay2022)และพิธีลงนามประกาศ เจตนารมณ์ความร่วมมื  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 และพิธีประกาศเจตนารมณ์ 
10:00  - 13:00 (ผอ.กอส.) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) และพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือฯ 
10:00  - 15:30 (รอง อสส./วรพล) กิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565(Earth Day 2022)และพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือฯ 
10:00  - 15:30 (อสส.) กล่าวรายงาน กิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 และพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือฯ 
10:00  - 15:30 (ผอ.ตส.) ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกประจำปี 2565 (Earth Day 2022)ฯ 
10:00  - 15:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกประจำปี 2565 (Earth Day 2022)ฯ 
10:00  - 15:30 (ผอ.ศสท.) กิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565(Earth Day 2022)และพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือฯ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 15:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) และพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือฯ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 15:30 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day2022)ฯ  (ประชุมภายใน)
13:00  - 15:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 
13:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 15:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สส. ครั้งที่1/65 
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สส. ครั้งที่ 1/2565 
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/65  (ประชุมภายใน)
15:00  - 15:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
15:00  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฎิบัติราชการของพนักงานราชการ 
15:00  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  (ประชุมภายใน)
15:00  - 16:30 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
15:00  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 
4/23/2022
09:00  - 17:00 (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ (ปธส.9)  (อบรม/ดูงาน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม