Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Week Events, March 20, 2022 - March 26, 2022
3/20/2022
00:00  - 00:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-Schoo  (ประชุมภายนอก)
3/21/2022
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานโครงการสัมมนา เรื่อง "ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม"  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.สสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมนา เรื่อง "ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม"  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพร.) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 10:30 (ลนก.) สัมภาษณ์นักวิชาการเงินและบัญชี  (ประชุมภายใน)
08:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (อสส.) ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
09:00  - 14:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 2 ครั้งที่ 17-2/2565  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภายใน กอส.)  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการ ในการย้าย และการโอน  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานฯ  (ประชุมภายใน)
3/22/2022
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพร.) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ 30 ปี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม "ก้าวหน้างานวิจัย สู่วิถีใหม่ฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ 30 ปี ศวฝ.  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:30 (อสส.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดสัมมนาออนไลน์ 30 ปี งานวัจัยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม "ก้าวหน้างานวิจัยฯ" 
09:00  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ 30 ปี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 10:30 (ผอ.สสร.) กรมโรงงานขอเข้าสัมภาษ์ประเด็นการจัดทำกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศและการผลักดันกรอบฯ สู่ม 
09:30  - 11:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ครั้งที่ 9/2565 
09:30  - 11:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" ในพื้นที่ 17 จังหวัดฯ 
14:00  - 15:30 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม Next Normal for Better Green เปิดโลกองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
14:00  - 15:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม Next Normal for Better Green เปิดโลกองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
14:00  - 15:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม Nest Normal for better Green เปิดโลกองค์ความรู่้ทรัพยากรธรรมชาติฯ  (อบรม/ดูงาน)
14:00  - 15:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม Next Normal for Better Green  (ประชุมภายนอก)
14:00  - 15:30 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม Next Normal for Better Green เปิดโลกองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
3/23/2022
  (ผอ.กพร.) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
08:00  - 09:30 (ผอ.กอส.) ถ่ายรูปผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 12:00 (ผอ.ตส.) ถ่ายรูปผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 12:00 (ลนก.) ถ่ายรูปผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 12:00 (อสส.) ถ่ายรูปผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรฯ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมติดตามและประะเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ถ่ายรูปผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ถ่ายภาพผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:30  - 11:30 (ผอ.ศสท.) ถ่ายรูปผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:30  - 11:30 (ผอ.ศวฝ.) ถ่ายภาพผู้บริหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาพ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 11:30 (ผอ.กพส.) ถ่ายภาพผู้บริหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ถ่ายภาพสำหรับลงรายงานประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชุมอารีย์สัมพันธ์ 
10:30  - 12:00 (ผอ.สสร.) ถ่ายภาพผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประธานการประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว(Green office) หมวดที่1ฯ 
3/24/2022
  (ผอ.กพร.) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:30  - 12:00 (ผอ.สสร.) ร่วมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 15:00 (ผอ.กอส.) รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 รอบที่ 1 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 10:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว รอบที่ 1  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:15 (ผอ.ศสท.) ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Focus Group) กิจกรรมประเมินความเสี่ยงฯ 
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1  (ประชุมภายใน)
13:30  - 14:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13:30  - 16:00 (ลนก.) ประชุมสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 
13:30  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมภายใน)
3/25/2022
  (ผอ.กสพ.) ศึกษาดูงานใน กทม.ครั้งที่ 1 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 9)  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กพร.) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 16:00 (ลนก.) ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารหลักสูตร"การฝึกซ้อมดับเพลิ  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมเสวนะ ครั้งที่ 2  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการฯ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้ง2 
09:30  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่3/2565 
09:30  - 12:30 (อสส.) ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 2 
13:30  - 14:45 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกรมส่งเสริมฯ 
13:30  - 14:45 (ลนก.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ  (อบรม/ดูงาน)
13:30  - 14:45 (ผต.จงรักษ์) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 14:45 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 14:45 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกรมฯ 
13:30  - 15:00 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานคิรินทร์กับกรมส่งเสริมฯ 
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกรมส่งเสริมคุณภาพ  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงานการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่ ทสม. ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (อสส.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ สส. 
3/26/2022
19:00  - 21:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมกิจกรรม"ปิดไฟ"1ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2022) 
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม