Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Week Events, March 13, 2022 - March 19, 2022
3/13/2022
  
3/14/2022
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 09:00 (อสส.) ร่วมรับเสด็จสมเ็จระกนอษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฟังบรรยายพิเศษ  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 13:00 (ผอ.กสป.) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัจนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 13:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและฟังการบรรยายพิเศษ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 13:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมสัมมนากลไกการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 16:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมฯ  (สัมมนา)
10:00  - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว(Green office) หมวดที่4 การจัดการของเสีย 
13:00  - 15:00 (ผอ.กอส.) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์/กอง  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกอง 
14:00  - 16:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพชรจรัสแสง กยผ.  (ประชุมภายใน)
3/15/2022
  (ผอ.สสร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ประธานเปิดกิจกรรมเสริมศักยภาพศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังลดไฟป่า ลดหมอกควัน  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และร่วมหารือกับ ทสม. ประเด็นการจัดการไฟป่าและลดหมอกควันฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:30  - 09:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นวิทยากรชุมชนการด้านจัดการขยะ รุ่นที่ 1 
08:30  - 11:30 (ผอ.กสป.) เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 11:30 (อสส.) ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
09:30  - 12:00 (ลนก.) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 14:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานโรงเรียนหน่วยลูกเสือ  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 15:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์/กอง  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:00 (ลนก.) ประชุมติดตามการดำเนินงานของ สำนัก/ศูนย์/กอง  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมติดตามการดำเนินงานของ สำนัก/ศูนย์/กอง  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมติดตามการดำเนินงานของ สำนัก/ศูนย์/กอง  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:30 (อสส.) ประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของ สำนัก/ศูนย์/กอง 
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานของ สำนัก/ศูนย์/กอง  (ประชุมภายใน)
3/16/2022
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และร่วมหารือกับ ทสม. ประเด็นการจัดการไฟป่าและลดหมอกควันฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว(Green Office)ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประธานการประชุมคณะทำงานสีเขียวGreen Office หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก ครั้งที่ 1/2565 
13:00  - 14:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานโรงเรียนหน่วยลูกเสือฯ 
13:00  - 14:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ ทส.  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมโครงการการประเมิน PM 2.5  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (อสส.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ครั้งที่ 1/2565 
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรามการอำนวยการฯของโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่1/2565 
3/17/2022
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการประชุม "โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล"  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2565 ครั้งที่1/256 
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:30 (ผอ.สสร.) ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะเพิ่มเติมฯ 
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Hotel) ปี 2565 ครั้งที่1/256 
3/18/2022
  (ผอ.กสพ.) อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 9) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:45  - 09:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
08:45  - 10:00 (ผอ.ศวฝ.) กล่าวรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร "ความปลดภัยในการปฏิบัติงาน"  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 
09:30  - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ภายใต้กรอบอนุสัญญา  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านการสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายฯ  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 14:00 (ผอ.กพส.) ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านการสร้างการับรู้และสร้างความตระหนัก  (ประชุมภายใน)
10:00  - 14:00 (ผอ.สสร.) ประชุมหารือความร่วมมือกมรดำเนินงานด้านการสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนะกด้านความหลากหลายทางชีวภาพแ 
10:00  - 14:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านการสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีว  (ประชุมภายใน)
10:00  - 14:00 (ผอ.กอส.) ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านการสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 14:00 (อสส.) ประธานการประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านการสร้างการรับรู้และสร้างความตะหนักฯ 
13:30  - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว หมวดที่1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื 
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว(Green office) หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและ 
16:00  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นวิทยากรชุมชนการด้านจัดการขยะ รุ่นที่ 1 
19:00  - 20:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ น.ส.วงษ์เดือน พงษ์จันทร์ 
3/19/2022
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม