Year · Month · Week · Day · Search · Login     
January, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Week Events, December 19, 2021 - December 25, 2021
12/19/2021
  
12/20/2021
  (ผอ.กอส.) ร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง ไฟป่าฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ลาพักผ่อน 
08:00  - 10:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วม Morning Talk ผู้บริหาร 
08:00  - 10:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุม Morning Talk ผู้บริหาร  (ประชุมภายใน)
08:00  - 16:00 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 13:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 2  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:30 (รอง อสส./ภาวินี) กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจพี่เลี้ยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมงาน บรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" (green university) 
09:00  - 12:00 (อสส.) ร่วมบรรยายพิเศษ"มหาวิทยาลัยสีเขียว" (green university) 
09:00  - 14:00 (ผอ.สสร.) ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจพี่เลี้ยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินและรับรองผลการตรวจประเมินให้การรับรองชุมชนการพัฒนาชุมชนฯ  (ประชุมภายใน)
14:30  - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมโครงการพัฒนาชุมชนบนพี้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ปี 2564 
15:00  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมพิธีเปิดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด 19  (ประชุมภายนอก)
16:00  - 18:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันอนุรักษ์ป่าไม้ 
12/21/2021
  (ผอ.กอส.) ร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง ไฟป่าฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  (รอง อสส./ภาวินี) ไปราชการ จังหวัดเชียงใหม่  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมประเมินผลกระทบและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลฯ  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 15:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 16:00 (ผอ.สสร.) วิทยากรให้ข้อคิดเห็นและเติมเต็มการพัฒนางานไปสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างยั่งยื  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 16:00 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 15:30 (ผต.จงรักษ์) การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 09:30 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงฯ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม 
10:00  - 10:30 (อสส.) กล่าวคำอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 แก่เครือข่าย ทสม.ทั่วประเทศ 
13:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565-2570) 
15:00  - 15:00 (ผอ.กสป.) เข้าเยี่ยมคารวะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายนอก)
12/22/2021
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.สสร.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:00  - 18:00 (ผอ.กยผ.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรฯ รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์  (อบรม/ดูงาน)
08:45  - 09:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมฯ 
09:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดฯ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 09:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการ ในการย้ายและการรับโอน ครั้งที่4/2564 
09:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ 
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการในการย้ายและการรับโอน ครั้งที่ 4/2564  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการ ในการย้าย และรับโอน ครั้งที่ 4/2564  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่าย  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ 
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ 
13:30  - 16:30 (ลนก.) ฟังการถ่ายทอดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
13:30  - 16:30 (อสส.) ร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 66 
13:30  - 16:30 (ผอ.กอส.) เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ 
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้... 
12/23/2021
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  (ผอ.กอส.) กล่าวรายงาน และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม.ฯ  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:00 (ผอ.กยผ.) อบรมออลไลน์บรรยายการจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 16:00 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:30 (รอง อสส./ภาวินี) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม. ด้านการ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประธานเปิดประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 
16:00  - 17:30 (อสส.) ร่วมบรรยายโครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ นโยบาย และภารกิจสำคัญของหน่วยงานในสังกัดทส. ปีงบประมาณ 65 
12/24/2021
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:00 (ผอ.กยผ.) อบรมออลไลน์บรรยายการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 16:00 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:45  - 09:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร การสื่อสารเพือสร้างชีวิตใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตาม  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่11/2564  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมใหญ่สามัญสวัสดิการทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (อสส.) ประธานประชุมพิจารณาความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติฯ 
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมพิจารณาความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ แผนสส  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าเร่วมประชุมและขอความร่วมมือจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย 2566 
10:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมและขอความร่วมมือจัดทำรายละเอียดคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมพิจารณาความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
10:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมพิจารณาความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผนฯ 
13:30  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงฯ  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ประชุมภายนอก)
15:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม.ฯ  (ประชุมภายนอก)
12/25/2021
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม