Year · Month · Week · Day · Search · Login     
January, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Week Events, October 24, 2021 - October 30, 2021
10/24/2021
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10/25/2021
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.สสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste)ระดับประเทศ 
13:00  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2564 ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/64  (ประชุมภายใน)
10/26/2021
  (ผอ.กอส.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน"สะอาดบุรีจูเนียร์"  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (ลนก.) ลาพักผ่อน 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส. 
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ทส. ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 
09:30  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี2564 ครั้งที่4/2564 
09:30  - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่4/64 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยข้อเสนอแนวทางการกำหนดและการจัดเก็บค่าจัดการขยะฯ  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวงฯ 
10/27/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กสพ.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน"สะอาดบุรีจูเนียร์"  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 10:00 (ลนก.) ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
10:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมมาตราการขับเคลื่อน ITA ปี 2565 
13:00  - 14:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  (ประชุมภายใน)
13:00  - 14:00 (ลนก.) ประชุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
13:00  - 15:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
10/28/2021
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมหน่วยงานหลัก ครั้งที่ 3 (Focus group 3) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 09:00 (อสส.) เชิญกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาบทบาท ทสม.หลักสูตร นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ฯ 
09:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2564  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) ร่วมเป็นเกียรติ และเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบทบาท ทสม. หลักสูตร นักสื่้อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน  (อบรม/ดูงาน)
09:30  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ร 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประธานตัดสินการประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 
13:30  - 15:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:00 (ลนก.) หารือควบคุมภายใน  (ประชุมภายใน)
14:00  - 14:00 (อสส.) ประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
10/29/2021
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมกองส่งเสริมและเผยแพร่ ครั้งที่ 1/2564 
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมงานแถลงข่าวโครงการคิด(Kids)เพื่อพลังงานแห่งอนาคตและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Clean Energy for Life  (ประชุมภายนอก)
12:00  - 13:00 (ผอ.สสร.) ร่วมประชุมSustainable Consumption & Production for Achieving Net Zero in Asia Pacific  (ประชุมภายนอก)
15:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) กล่าวปิดการอบรมพัฒนาบทบาท ทสม. หลักสูตร นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน  (อบรม/ดูงาน)
10/30/2021
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26)  (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม