Year · Month · Week · Day · Search · Login     
January, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Week Events, October 10, 2021 - October 16, 2021
10/10/2021
  
10/11/2021
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 09:15 (อสส.) ประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนามาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนครั้งที่ 2  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 10:00 (ผอ.สสร.) กล่าวรายงานและร่วมเป็นเกียรติในการประชุมระดมความเห็นการพ้ฒนามาตราฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมฯ 
09:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ร่วมงาน CE Innovation Policy Forum ครั้งที่2 
09:30  - 15:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะรอบระดับประเทศ กลุ่ม S และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขย 
11:00  - 12:00 (อสส.) สัมภาษณ์และบันทึกเทปสำหรับใช้ในงานส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิครกับสิ่งแวดล้อม 
13:00  - 17:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีทัศน์และสื่อสารคดี หัวข้อ:การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาศ ครั้งที่2 
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินภายใน ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISOฯ 
13:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.กพร.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.ตส.) การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 
10/12/2021
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 09:00 (ผอ.กอส.) ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 
08:30  - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินร่างกลยุทธ์เรดด์พลัสประเทศไทย  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:45  - 09:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลฯ 
08:45  - 09:00 (ผอ.ตส.) ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลฯ 
08:45  - 09:30 (ผอ.สสร.) กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 
08:45  - 11:30 (ผอ.กสป.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:00 (อสส.) พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 
09:00  - 09:15 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 
09:00  - 09:30 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 
09:00  - 10:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  (ประชุมภายใน)
09:00  - 10:00 (ลนก.) พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 
09:00  - 15:00 (ผอ.กอส.) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์การศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์การศึกษาอบรมหลักสูตร ปธส.8 
09:00  - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้ารับฟังนำเสนอสารนิพนธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารฯปธส 8  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ 
09:00  - 15:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์และร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการศึกษาอบรมฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์และร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการศึกษาอบรมฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในการรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์การศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้ารับฟังนำเสนอสารนิพนธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารฯปธส 8  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (อสส.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในการรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์และพิธีปิดฯ 
09:05  - 12:00 (ลนก.) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์การศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ 
09:15  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 
09:15  - 10:00 (ลนก.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร  (ประชุมภายใน)
09:15  - 11:30 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
09:15  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ  (ประชุมภายใน)
09:15  - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
09:30  - 15:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะรอบระดับประเทศ กลุ่ม S และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขย 
13:30  - 15:30 (ผอ.สสร.) ร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดการปรับปรุงคู่มือการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย จุฬาลงกร 
10/13/2021
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30  (อบรม/ดูงาน)
10/14/2021
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
07:00  - 12:00 (ลนก.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ (ปธส.8) 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 11:00 (ผอ.กพส.) กำกับดูแลพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที8  (อบรม/ดูงาน)
09:00  - 11:00 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ปธส.8 
09:00  - 11:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรฯ (ปธส.8)  (ประชุมภายใน)
09:00  - 11:00 (อสส.) ร่วมเป็นเกีตรติในพิธีปิดการศีกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลฯ 
09:00  - 11:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ 
09:00  - 11:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมพิธีปิดอบรมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8)  (อบรม/ดูงาน)
09:00  - 11:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ (ปธส.8)  (ประชุมภายใน)
09:00  - 11:00 (ผอ.สสร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับส 
09:00  - 11:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 14:00 (ผอ.กอส.) ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำบัญชีข้อมูลเปิดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 15:00 (ผอ.กสป.) ร่วมรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ(ปธส.8)  (ประชุมภายใน)
09:00  - 15:00 (ผอ.ศสท.) ร่วมรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์การศึกษาอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรฯ (ปธส.8)  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำบัญชีข้อมูลเปิดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (ผอ.กพส.) ประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการในการจัดทำทำบัญชีข้อมูลเปิดของกระทรวงทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 15:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะรอบระดับประเทศ กลุ่ม S และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขย 
13:30  - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมเตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่16 และการประชุมอื่นที่เ  (ประชุมภายนอก)
10/15/2021
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน ทส. ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 08:30 (อสส.) ประธานการประชุม morning talk 
08:30  - 10:00 (ผอ.กอส.) เข้าร่วมประชุม Morning Talk ผู้บริหาร  (ประชุมภายใน)
08:30  - 10:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมการประชุม Morning Talk 
08:30  - 10:00 (ผอ.สสร.) ร่วมประชุม Morning Talk 
08:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 14:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภายใน กอส. กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน)  (ประชุมภายใน)
12:00  - 12:00 (อสส.) การตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส.  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
13:30  - 16:00 (ผอ.กสป.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ (ปธส.8)  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
13:30  - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภายใน กอส.)  (ประชุมภายใน)
15:00  - 16:00 (ผอ.สสร.) ร่วมประชุมหารือ WWF 
10/16/2021
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน ทส. ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี 
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม