Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Week Events, October 3, 2021 - October 9, 2021
10/3/2021
  
10/4/2021
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.สสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ พี่พัก (Work from home) 
08:45  - 10:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 12:00 (อสส.) เชิญประชุมดป็นประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่นยืน"สะอาดบุรี จูเนียร์"ฯ 
09:30  - 09:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมรับมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 09:30 (อสส.) ประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติออนไลน์ ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา รอบที่ 1  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมฯ ระหว่างปีงบประมาณ 2564-2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมฯ ระหว่างปีงบประมาณ 2564-2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.2564-2568  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ประจำปี 2564 
13:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมรายงานผลการศึกษา"โครงการการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประกอบการฯ  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมรายงานผลการศึกษา"โครงการการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประกอบการฯ  (ประชุมภายนอก)
14:00  - 15:00 (ลนก.) ประชุมหารือร่วมกับท่านรองภาวินี 
10/5/2021
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ พี่พัก (Work from home) 
09:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี2564 ครั้งที่3/2564 
09:00  - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/64 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติออนไลน์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ รอบที่ 1  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 15:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะรอบระดับประเทศ กลุ่ม S และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขย 
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ครั้งที่ 3/2564  (ประชุมภายใน)
15:00  - 15:00 (อสส.) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่1/64 
15:00  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงฯ (ผอ.กพร.)   (ประชุมภายนอก)
17:30  - 18:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีทัศน์และสื่อสารคดี หัวข้อ:การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาศ ครั้งที่1 
10/6/2021
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 16:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำบัญชีข้อมูลเปิดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (ผอ.กพส.) ประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการในการจัดทำทำบัญชีข้อมูลเปิดของกระทรวงทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำบัญชีข้อมูลเปิดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติออนไลน์ ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา รอบที่ 1  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการและข้อกำหนดการว่าจ้าง กสพ. ครั้งที่ 4/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:00 (ลนก.) ประชุม อ.ก.พ. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 
13:30  - 15:30 (ผอ.กสพ.) ประชุม อ.ก.พ. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุม อ.ก.พ. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (อสส.) อ.ก.พ. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุม อ.ก.พ.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุม อ.ก.พ.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุม อ.ก.พ.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุม อกพ. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10/7/2021
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ พี่พัก (Work from home) 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
12:30  - 16:30 (ผอ.กสป.) ประชุม Focus Group ประเด็นท้าทาย : พัฒนาดัชนี SDG 14 และ SDG 15 ของประเทศเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลาย 
13:30  - 15:00 (ลนก.) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ประชุมคณะกรรมการออฟฟิต  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชำนาญการ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมหารือเตรียม TOR กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564 MU Socail Engagement Forum 2021 (MUSEF 2021)  (ประชุมภายนอก)
10/8/2021
  (ผอ.สสร.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ พี่พัก (Work from home) 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย สำนัก/ศูนย์/กอง  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายสำนัก/ศูนย์/กอง 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายสำนัก/ศูนย์/กอง  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมนำเสนอแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมนำเสนอการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
09:30  - 13:30 (ผอ.กอส.) ชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ประชุมภายใน)
09:30  - 15:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะรอบระดับประเทศ กลุ่ม S และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขย 
13:30  - 17:00 (รอง อสส./ภาวินี) การเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ถึงเวลาติดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือยัง"  (สัมมนา)
10/9/2021
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม