Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2022
S M T W T F S  
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Week Events, September 5, 2021 - September 11, 2021
9/5/2021
  
9/6/2021
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.กอส.) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดการฝึกอบรมออนไลน์การใช้เครื่องมือ และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (รุ่นที่ 1)  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ทส. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 
13:30  - 14:15 (อสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 14:15 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลาก  (ประชุมภายใน)
13:30  - 14:15 (ผอ.ศสท.) ร่วมเป็นเกียรติในพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลาก  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 14:15 (ผอ.กสป.) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 14:15 (รอง อสส./ภาวินี) - ร่วมลงนามในฐานะพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากสิ่งแวดล  (ประชุมภายใน)
13:30  - 14:15 (ผอ.กสพ.) รวมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากฯ 
13:30  - 14:15 (ผอ.กอส.) ร่วมเป็นเกียรติในพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากฯ" 
13:30  - 14:15 (ลนก.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากท  (ประชุมภายใน)
13:30  - 14:15 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากฯ" 
13:30  - 14:15 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากสิ่งแวดฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 14:30 (ผอ.กสร.) ร่วมพิธีลงนามความตกลงร่วมดำเนินงาน"การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพ้ฒนาฉลากสิ่งแวแล้อมและบริการที 
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฉลากท  (ประชุมภายใน)
9/7/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 12:00 (ผอ.กอส.) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดการฝึกอบรมออนไลน์การใช้เครื่องมือ และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (รุ่นที่ 2)  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่1/2564 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมพิธีลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานกิจกรรมบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ(MOU)โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจ 
13:30  - 16:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 5/2564 
13:30  - 16:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว Green Office Board ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว(Green Office Board) ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว Green Office Board ครั้งที่ 5/2564 
13:30  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 5/2564 
13:30  - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564  (ประชุมภายนอก)
9/8/2021
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.กอส.) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดการฝึกอบรมออนไลน์การใช้เครื่องมือ และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (รุ่นที่ 3)  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 12:30 (ผอ.กสร.) เป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง"แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับท้องถิ่นจากบทเรียนฯ 
09:00  - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  (ประชุมภายใน)
09:30  - 10:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 
9/9/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./ภาวินี) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.ตส.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:30  - 10:00 (ผอ.กสร.) ประเมินสมรรถนะหลักการบริหาร โครงฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ 2 ครั้งที่13-7/2564  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Executive Forum บทบาทผู้นำกับการนำพาองค์กรฝ่าวิกฤต COVID-19" 
09:30  - 09:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาดฯ ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบสารสนเทศ Smart Office  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอ่านแปลตีความ(หัวหิน)ครั้งที่2/2564  (ประชุมภายนอก)
9/10/2021
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศวฝ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8)  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.ตส.) ลาพักผ่อน 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 12:30 (ผอ.ศวฝ.) กล่าวรายงานการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียฯ  (สัมมนา)
08:30  - 16:30 (ลนก.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8)  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:10 (รอง อสส./วรพล) กล่าวเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียฯ 
09:10  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำข้อมูลด้านการเสริมพลังความร่วมมือฯ 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ธนาคารขยะรีไซเคิลโฉมใหม่" 
10:30  - 12:00 (ลนก.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม "ธนาคารขยะรีไซเคิลโฉมใหม่" 
10:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ธนาคารขยะรีไซเคิลโฉมใหม่"  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการการจัดทำข้อมูลด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 
13:00  - 16:30 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564  (สัมมนา)
13:30  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564 ครั้งที่ 3/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสนามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport)ปี 2564 ครั้งที่ 3/2564 
9/11/2021
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม