Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2022
S M T W T F S  
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Week Events, August 29, 2021 - September 4, 2021
8/29/2021
  
8/30/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(และ/หรือ WFH) 
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการขยะอันตราย 
09:00  - 10:00 (ลนก.) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นราชการที่ดี" รุ่นที่ 31 
09:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (ภายใน กอส.)  (ประชุมภายใน)
10:00  - 10:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
8/31/2021
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(และ/หรือ WFH) 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (ลนก.) สนับสนุนข้อมูลอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
09:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3/2564 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
09:30  - 10:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชารเผยแพร่ระดับชำนาญการ 
09:30  - 12:30 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ระดับชำนาญการ (นางวรรณางค์ พรรณาไพร)  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green Park) ครั้งที่3/2564 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมภายนอก)
9/1/2021
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:30  - 16:00 (ลนก.) เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2564  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ลนก.) สนับสนุนข้อมูลอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 13:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  (ประชุมภายนอก)
9/2/2021
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:30  - 16:00 (ลนก.) เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ลนก.) สนับสนุนข้อมูลอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 11:00 (อสส.) ประธานการประชุมคระอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2/2564  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 ระดับประเทศ ครั้งท  (ประชุมภายใน)
10:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ปี 2564 ระดับประเทศ 
12:30  - 16:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste ปี 2564 ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) -ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste ปี 2564 ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัด ปี 65  (ประชุมภายใน)
9/3/2021
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศวฝ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8)  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ลนก.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8)  (อบรม/ดูงาน)
09:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
9/4/2021
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม