Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2023
S M T W T F S  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Week Events, July 11, 2021 - July 17, 2021
7/11/2021
  
7/12/2021
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2564  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
10:00  - 12:00 (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านภูมิอากาศฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุม TCAC ด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  (ประชุมภายใน)
7/13/2021
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
09:00  - 09:15 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:15 (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประธานพิธีเปิดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:15 (ผอ.กสพ.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดสัมนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะฯ 
09:00  - 18:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
10:00  - 12:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.ตส.) ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประธานการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
10:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ลนก.) เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประธานการประชุมคณะทำงาน Green Office ของศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564  (ประชุมภายใน)
7/14/2021
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:15 (ผอ.กสพ.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดสัมนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะฯ 
09:00  - 09:15 (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประธานพิธีเปิดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนโรงเรียนปลอดขยะ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:15 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนโรงเรียนปลอดขยะ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 12:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
13:30  - 15:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการศูนยป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
13:30  - 16:00 (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ประชุมภายใน)
7/15/2021
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:30 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:30 (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการขยะเหลือศูนย์ : แนวคิด กิจกรรม กรณีศึกษา 
09:30  - 09:30 (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ประชุมภายใน)
10:25  - 12:00 (ลนก.) ประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ประชุมภายใน)
7/16/2021
  (ผอ.กยผ.) ลากิจ  (ลากิจ)
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal  (อบรม/ดูงาน)
  (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 14:00 (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แ 
09:00  - 16:00 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงกัยบคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูประเทศ 
09:00  - 16:00 (ลนก.) ประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 16:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แ  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
09:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาการใช้คู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับเพิ่มเติมปีคศ.2019  (ประชุมภายนอก)
14:00  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ... 
7/17/2021
  (ผอ.กสพ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8  (อบรม/ดูงาน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม