Year · Month · Week · Day · Search · Login     
November, 2022
S M T W T F S  
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Week Events, July 4, 2021 - July 10, 2021
7/4/2021
  
7/5/2021
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กพส.) เข้าร่วมการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ต่อคณะอนุกรรมาธิการ  (ประชุมภายใน)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ต่อคณะอนุกรรมาธิการ 
06:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 09:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน 
09:00  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) 
10:30  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
10:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 
10:30  - 12:00 (ผอ.ตส.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ต่อคณะอนุกรรมาธิการ  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport)  (ประชุมภายใน)
7/6/2021
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร (คณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความฯ)  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 09:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 18:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
09:30  - 17:00 (อสส.) ประชุมชี้แจงอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ และ ICT  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 21:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ และ ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 14:30 (รอง อสส./ภาวินี) กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่  (ประชุมภายใน)
7/7/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (อสส.) ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์  (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./วรพล) ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal  (อบรม/ดูงาน)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
00:00  - 00:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์  (ประชุมภายนอก)
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร (คณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความฯ)  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 16:00 (ลนก.) เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
10:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
7/8/2021
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./วรพล) ประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล  (ประชุมภายนอก)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร (คณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความฯ)  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
7/9/2021
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (อบรม/ดูงาน)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสพ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง  (อบรม/ดูงาน)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร (คณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความฯ)  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
13:00  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
13:30  - 14:30 (รอง อสส./ภาวินี) กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่  (ประชุมภายใน)
7/10/2021
  (ผอ.กสพ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง  (อบรม/ดูงาน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม