Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Week Events, June 20, 2021 - June 26, 2021
6/20/2021
  
6/21/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ร่วมประชุมและสนับสนุนข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.รายจ่าย ปี 2565  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  (ประชุมภายใน)
09:00  - 16:00 (ผอ.สสร.) พิธีเปิดการฝึกอบรมและการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุม policy dialogue การขับเคลื่อน (ร่าง) แผนปฎิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเล พ.ศ. 2566-2570 
14:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ  (ประชุมภายใน)
6/22/2021
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ.2565  (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กอส.) ร่วมประชุมและสนับสนุนข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.รายจ่าย ปี 2565  (ประชุมภายนอก)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 16:00 (ผอ.สสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
09:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอกขยะสู่ความยั่งยืน สะอาดบุรี จูเนียร์ ประจำปี 2564 ครั้งที  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สะอาดบุรี จูเนียร์  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.เชิงพื้นที่  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:30 (ลนก.) ประชุมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.เชิงพื้นที่ ภายใต้หัวข้อ "กรอบแนวคิดที่...  (ประชุมภายใน)
6/23/2021
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal  (อบรม/ดูงาน)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30  (อบรม/ดูงาน)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00  - 18:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 10:00 (ผอ.สสร.) ประธานการประชุมประเมินความเสี่ยงและโอกาสการดำเนินงานระบบมาตรฐานการรับรองสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
09:00  - 17:30 (ผอ.สสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
10:00  - 12:00 (ผอ.ตส.) ประชุมการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) 
10:00  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมให้ข้อมูลชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (ประชุมภายใน)
6/24/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 13:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมฯ ระหว่างปีงบประมาณ 2564-2565 
08:30  - 13:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.2564-2565  (ประชุมภายใน)
08:30  - 13:00 (ผอ.กพร.) ประชุมการจัดทำแผนการปฎิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  (ประชุมภายใน)
08:30  - 13:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานกล่าวเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
08:30  - 13:00 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564-2565 
08:30  - 13:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างปี2564-2565  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 17:30 (ผอ.สสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
6/25/2021
  (ผอ.ศวฝ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8)  (อบรม/ดูงาน)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) เข้าร่วมชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565  (ประชุมภายนอก)
  (ลนก.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8)  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสพ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 18:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 16:00 (ผอ.สสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะทำงานที่ 4 งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณาและสื่อการเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสี  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 15  (ประชุมภายนอก)
6/26/2021
  (ผอ.ศวฝ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8)  (อบรม/ดูงาน)
  (ลนก.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสพ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8  (อบรม/ดูงาน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม