Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Week Events, April 4, 2021 - April 10, 2021
4/4/2021
  (ผอ.สสร.) ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทกระทรวงฯ ระยะ20ปี และแผนปฎิบัติรชการ ระยะ 5 ปี  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทำแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทกระทรวงฯ ระยะ20ปี และแผนปฎิบัติรชการ ระยะ 5ปี  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระย  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กพส.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บท ทส.ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (อสส.) เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของ ทส.  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กสพ.) ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บททส.ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของทส."  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กสป.) ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กอส.) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ลนก.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 17:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระย  (ประชุมภายนอก)
4/5/2021
  (ลนก.) ร่วมงานเนื่อบในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอง 29 ปี 
  (ผอ.ศสท.) ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี 
  (ผอ.ศวฝ.) ร่วมงานเนื่อบในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอง 29 ปี  (ประชุมภายใน)
  (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี 
  (ผอ.กพส.) ร่วมงานเนื่อบในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอง 29 ปี 
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี  (ประชุมภายใน)
  (อสส.) ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี  (ประชุมภายใน)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
07:00  - 14:00 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมงามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี 
07:00  - 14:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมงามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี  (ประชุมภายใน)
07:00  - 16:00 (ผอ.ตส.) ร่วมงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบครอบ 29 ปี 
08:00  - 16:00 (ผอ.สสร.) ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ร่วมงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบครอบ 29 ปี  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบครอบ 29 ปี  (ประชุมภายใน)
14:30  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ  (ประชุมภายนอก)
15:30  - 17:00 (ผอ.กสป.) ประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน  (ประชุมภายนอก)
4/6/2021
  
4/7/2021
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00  - 13:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 11:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ "มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ"  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ทส. ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ.  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 14:00 (ผอ.กสพ.) เป็นกรรมการพิจารณาผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้น เนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2564 
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ"หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1:A DAY ON MARS)"  (ประชุมภายนอก)
14:00  - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่2 
14:00  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่2   (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564 
14:00  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่2/2564  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ประชุมภายใน)
14:30  - 16:00 (ผอ.กอส.) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาเเละคัดเลือกข้าราชการฯ ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
4/8/2021
  (ผอ.กอส.) นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ และบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบฯ  (ประชุมภายนอก)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
09:00  - 09:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนามาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 1  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) กล่าวรายงานและประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนามาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 
09:30  - 10:30 (ผอ.สสร.) นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือเพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบ 
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "เพชรจริสแสง" บุคคลต้นแบบ  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูล สส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.ตส.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 
13:30  - 16:30 (ลนก.) ประชุมชี้แจง TIA และแบบสำรวจIIT ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศสท.  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 64 
14:00  - 16:00 (ผอ.กพร.) ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
14:30  - 14:30 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
14:30  - 15:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2556 
14:30  - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) 
14:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(Hipps)  (ประชุมภายใน)
14:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 1/2564  (ประชุมภายใน)
14:30  - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
14:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการฯผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) 
14:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผุ้มีผลสัมฤทธิ์สูง  (ประชุมภายใน)
14:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้ารชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งทีี่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
4/9/2021
  (ผอ.สสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ลนก.) ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (อสส.) เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ทส. ประจำปี 2564  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 
12:00  - 16:30 (ผอ.ศสท.) เข้าประสานข้อมูลของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2564 
4/10/2021
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม