Year · Month · Week · Day · Search · Login     
November, 2022
S M T W T F S  
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Week Events, March 14, 2021 - March 20, 2021
3/14/2021
  
3/15/2021
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 2 ครั้งที่ 10-4/2564  (ประชุมภายนอก)
12:30  - 15:30 (ผอ.กสป.) เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 54  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
13:30  - 14:30 (ลนก.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาเสนอชื้อลูกจ้างประจำและพนักงานราชการเป็น "คนดีศรี สส." 
3/16/2021
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความ วิเคราะข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ  (ประชุมภายนอก)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:00  - 12:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ฯ  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 9 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 
13:30  - 16:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่1/2564 
13:30  - 16:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (อสส.) ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  (ประชุมภายใน)
3/17/2021
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMOUระหว่างหน่วยงาน กศน.และศวฝ.  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 16:00 (ผอ.กสร.) ประชุมหารือการพัฒนากรอบแผนงานอาเซียนด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:30 (ผอ.กยผ.) ประชุม Virtual Consultation on Mapping SCP In ASEAN countries  (ประชุมภายใน)
14:00  - 17:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุม Climate Adaptation Conference  (ประชุมภายนอก)
3/18/2021
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ป.ป.ช.) 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่8  (อบรม/ดูงาน)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.กสร.) กล่าวรายงานการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี2564 
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการและข้อกำหนดการว่าจ้างกองส่งเสริมและเผยแพร่  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 15:00 (อสส.) ประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564  (ประชุมภายใน)
13:00  - 15:00 (อสส.) ประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
3/19/2021
  (ผอ.กสพ.) ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 (นอกสถานที่)  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่8  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ไปราชการ จ.อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบจัดการสิ่งแวดล้ม ISO 14001:2015  (ประชุมภายใน)
3/20/2021
  (อสส.) ไปราชการ จ.อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่8 ณ โรงแรม  (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสพ.) ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 (นอกสถานที่)  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
14:00  - 17:00 (อสส.) ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 (นอกสถานที่)  (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม