Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2021
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Week Events, February 28, 2021 - March 6, 2021
2/28/2021
  
3/1/2021
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่เพื่อประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และชุมชนปลอดขยะZero Waste ปี2564  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) ร่วมติดตามการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
11:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) อสส. สัมภาษณ์และขอข้อคิดเห็นเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมพิจารณาตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม PM 2.5 (งวดที่ 4)  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (อสส.) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมGreenOffice-ศสท  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
3/2/2021
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่เพื่อประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และชุมชนปลอดขยะZero Waste ปี2564  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
00:00  - 00:00 (ผต.จงรักษ์) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 10:30 (ผอ.กพส.) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม ระดับ Advance  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 12:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2564  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุม สลก. เรื่องการจัดงานวันสถาปนากรม 
10:00  - 12:00 (ผอ.ตส.) ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวดที่ 1  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport)ปี 2564 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564 
13:30  - 16:30 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
14:00  - 16:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3/3/2021
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ. ตราด (คณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความฯ)  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
07:30  - 18:00 (ผอ.กอส.) เพื่อลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนในการลดการเผาฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 17:00 (ผอ.ตส.) อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (อบรม/ดูงาน)
09:00  - 12:00 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 15 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO:14001:2015 
13:30  - 16:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :2015  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  (ประชุมภายใน)
3/4/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ. ตราด (คณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความฯ)  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:30  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าประชุม Morning Talk  (ประชุมภายใน)
08:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุม Morning Talk  (ประชุมภายใน)
08:30  - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าประชุม Morning Talk 
08:30  - 16:00 (ผอ.ตส.) อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประธานการประชุมเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจเกณฑ์การดำเนินงานประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเ  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 2 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
13:30  - 15:00 (ผอ.สสร.) คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ครั้ง  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายงานผลงานวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561-2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนักบริหารฯ รุ่นที่ 8ครั้งที่2/64  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (อสส.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลฯ รุ่นที่8 ครั้งที่2/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับ นักบริหารระดับสูง  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลฯ รุ่นที่8 ครั้งที่2/2564  (ประชุมภายนอก)
3/5/2021
  (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ. ตราด (คณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความฯ)  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (อสส.) ไปราชการ จ.ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน และขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
00:00  - 00:00 (ผอ.สสร.) ร่วมติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน และการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ร่วมติดตามตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพฯ ครั้งที่1/2564  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กอส.) ร่วมติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
10:00  - 12:00 (ลนก.) เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด 
3/6/2021
  (อสส.) ไปราชการ จ.ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานฯ จ.ยะลา  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.สสร.) ร่วมติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน และการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน และขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม