Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2023
S M T W T F S  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Week Events, February 7, 2021 - February 13, 2021
2/7/2021
  
2/8/2021
  (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2/9/2021
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 13:00 (ผอ.กสร.) เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 15:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการภายใน สส.  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
11:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฝึกอบรม 
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการรับทุนหรือไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อคัดเลือกข้าราชการรับทุนหรือไปศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายนอก)
15:00  - 16:30 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่1/2564  (ประชุมภายใน)
2/10/2021
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่ทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องมาตรการเพื่อขับเคลื่อนสู่ภาพอนาคตด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุม upcycle กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ  (ประชุมภายนอก)
2/11/2021
  (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ไปราชการ จ.สุมทรปราการ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่ทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ตส.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพร.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการภายใน สส.  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)  (ประชุมภายนอก)
2/12/2021
  
2/13/2021
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม