Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2022
S M T W T F S  
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Week Events, January 24, 2021 - January 30, 2021
1/24/2021
  
1/25/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 2 ครั้งที่ 7-1/2564  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30  - 09:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ปี 2564 ครั้งทีี 1/2564  (ประชุมภายใน)
09:30  - 11:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 
09:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลัดเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจปี 2564 ครั้งที่1/2564 
09:30  - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ครั้งที่1/2564  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายใน)
13:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
1/26/2021
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติราชการ ณ จังหวัดนครปฐม  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (อสส.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนักบริหารฯ รุ่นทีี 8ครั้งทีี่1/64  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง ครั้งที่ 1  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่8  (ประชุมภายใน)
1/27/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
07:00  - 10:00 (ผอ.กอส.) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ 
07:00  - 10:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffe  (ประชุมภายนอก)
07:00  - 10:00 (ผอ.กสร.) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและบริการที่ป็นมิตรกับสื่งแวดล้อม( green coffee shop 
07:00  - 10:00 (ลนก.) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 10:00 (ผอ.ศสท.) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) 
08:00  - 10:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 10:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 10:00 (อสส.) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทร้านกาแฟ  (ประชุมภายใน)
08:00  - 10:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทร้านกาแฟ  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 10:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 10:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 10:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันฯ 
11:00  - 14:00 (ผอ.กสร.) เป็นวิทยากร"แนวทางการประเมิน Green Office หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 14:30 (ลนก.) ประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 
13:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2564  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU)ฯ 
13:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานราชการ สส.  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานร่วมในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกฯ  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสป.) ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการชับเคลื่อนการปฏิบัติ  (ประชุมภายนอก)
1/28/2021
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 : การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฯ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมวิพากษ์หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายงานผลงานวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561-2563  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (อสส.) ประชุมอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมออนไลน์)  (ประชุมภายนอก)
10:00  - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบบริหารจัดการกระบวนการทำงานภายในของภาครัฐ  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมหารือการพัฒนาระบบ ศสท. 
10:00  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 17:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงานพิจารณาขอบเขตการจ้างของ กอส.ฯ ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ประชุมการือ การจัดทำรูปแบบเล่ม (ร่าง) คำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราขการกลุ่มภารกิจด้านส  (ประชุมภายนอก)
1/29/2021
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการภายใน สส.  (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30  - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
11:00  - 13:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมทประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11:00  - 13:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมภายนอก)
11:00  - 13:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11:00  - 13:00 (ผอ.กสป.) การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ประชุมภายนอก)
1/30/2021
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม