Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Week Events, September 20, 2020 - September 26, 2020
9/20/2020
06:30  - 18:30 (ผอ.กอส.) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
07:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษืและพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติฯ  (ประชุมภายนอก)
9/21/2020
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสป.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครราชสีมา  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแสดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กยผ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 08:30 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 
08:00  - 13:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายนอก)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 08:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมเป็ฯเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 
08:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมประจำปี 2563 ของ สศช.  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 13:00 (ผอ.สสร.) ประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 15:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศประจำปี 2562  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ ปี 2563 ครั้งที่ 3/2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)ปี 2563  (ประชุมภายใน)
15:00  - 15:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจ้างเหมา โดยวิธีสัมภาษณ์  (ประชุมภายใน)
9/22/2020
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.สสร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กสป.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครราชสีมา  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:00  - 16:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย  (ประชุมภายใน)
10:00  - 11:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม 
10:00  - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
9/23/2020
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสป.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครราชสีมา  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) สำรวจภาคสนาม จ.ตาก  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  (ประชุมภายใน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:30 (ผอ.ศวฝ.) กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
09:00  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 /  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 19:00 (รอง อสส./วรพล) อบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (อบรม/ดูงาน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 3/2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 3/5263  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 3/2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 3/2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board)3/2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 3/2563  (ประชุมภายใน)
9/24/2020
  (ผอ.กสพ.) ประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ติดตามและกำกับดูแลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อองค์กรที่เป็นมิตรฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) สำรวจภาคสนาม จ.ตาก  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:30  - 09:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ฯ 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการ  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) มอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)  (ประชุมภายใน)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้ารับฟังมอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานประชุมและเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม.ฯครั้งที่2/2563  (ประชุมภายใน)
10:30  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 7 /2563  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 17:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
15:00  - 18:00 (รอง อสส./วรพล) อบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12  (อบรม/ดูงาน)
9/25/2020
  (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กยผ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 
  (ผอ.สสร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ติดตามและกำกับดูแลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อองค์กรที่เป็นมิตรฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการประเมินส่วนรา  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมโครงการประเมินผลการจัดดำเนินการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่น 92  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
10:30  - 14:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 5/63 
11:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 5/2563  (ประชุมภายใน)
13:00  - 14:00 (ลนก.) ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 
13:30  - 15:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 
13:30  - 15:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 
14:00  - 15:00 (ลนก.) ประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2  (ประชุมภายใน)
15:00  - 15:00 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมพิธีเปิด"โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทส."  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
9/26/2020
  
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม