Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Week Events, September 6, 2020 - September 12, 2020
9/6/2020
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
9/7/2020
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
9/8/2020
  (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมโครงการทบทวนการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการสนับสนุนข้อมูลการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีฯ  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 10:00 (อสส.) สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ float festival  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ Float festival  (ประชุมภายใน)
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) สำนักจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ Float festival 
9/9/2020
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2563  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับประเทศ ประจำปี 2563  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการทบทวนการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบิน และเป็นผู้ดำเนินรายการอภิปรายฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 16:00 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
08:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการสนับสนุนข้อมูลการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีฯ  (ประชุมภายนอก)
09:00  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการในการประชุมสัมนา เรื่อง ?ประชารัฐร่วมใจฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
09:00  - 16:30 (อสส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการในการประชุมสัมมานาเรื่อง ประชารัฐร่วมใจฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
09:30  - 14:00 (ผอ.สสร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
09:30  - 14:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
09:30  - 14:30 (ผอ.กพร.) ประชุมขี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัตรราชการ ของส่วนราชก  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)ครั้งที่  (ประชุมภายนอก)
9/10/2020
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2563  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับประเทศ ประจำปี 2563  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:30  - 10:00 (ผอ.สสร.) กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกฯ  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก  (ประชุมภายนอก)
09:30  - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขัน "Low Carbon Contest: Vlog-The Journey" 
11:30  - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้ารับโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2563  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 15:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)ของสำนักงานเลขานุการกรม รอบ 2 
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ลนก.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 1400: 2015 
13:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 4/2563  (ประชุมภายนอก)
9/11/2020
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (อสส.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2563  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศวฝ.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กพส.) ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (อสส.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  (ประชุมภายนอก)
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport)  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ครั้งที่ 3/2563  (ประชุมภายใน)
15:00  - 18:00 (รอง อสส./วรพล) อบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12  (อบรม/ดูงาน)
9/12/2020
  (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี-นครปฐม-สุพรรณบุรี ของ รมต.ทส.  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (อสส.) ร่วมการมอบภารกิจในการลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ของรมว.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
09:30  - 12:00 (ลนก.) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Geen office) ของสำนักงานเลขานุการ  (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม