Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Week Events, August 30, 2020 - September 5, 2020
8/30/2020
  (รอง อสส./ภาวินี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์  (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
8/31/2020
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติราชการ ณ จังหวัดระยอง  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับประเทศ ประจำปี 2563  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปี 2563 
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
09:00  - 09:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 4/2563  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ประชุมภายใน)
09:00  - 09:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 4/2563  (ประชุมภายใน)
09:30  - 10:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
09:30  - 11:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
09:30  - 11:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
10:00  - 11:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
11:00  - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการ ในการย้ายและการรับโอน ครั้งที่ 3/2563  (ประชุมภายใน)
11:00  - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการในการย้ายและการรับโอน  (ประชุมภายใน)
11:00  - 13:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการในการย้ายและรับโอน ครั้งที่ 3/2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 15:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 6/2563  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 15:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะทำงานบูรณาการห้องสมุดกรีนดิจิทัล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:00 (ผอ.กสพ.) มอบถุงผ้าที่ได้รับบริจาคจากกิจกรรม "รับบริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน" 
9/1/2020
  (ผอ.กอส.) ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปี 2563 
  (ผอ.กพส.) ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับประเทศ ประจำปี 2563  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติราชการ ณ จังหวัดระยอง  (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ลนก.) เข้าร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 25  (อบรม/ดูงาน)
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10:00  - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ฯ 
13:30  - 16:30 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานมาตรการการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อฯ  (ประชุมภายนอก)
13:30  - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
9/2/2020
  (ผอ.กพส.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.ตส.) ลาพักผ่อน 
  (ลนก.) เข้าร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 25  (อบรม/ดูงาน)
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
08:30  - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
08:30  - 16:30 (ผอ.สสร.) ขอเชิญเป็นผู้กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมงานในการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ด้านเศรษฐกิจหมุนเ  (ประชุมภายนอก)
09:45  - 11:20 (ผอ.กสพ.) ร่วมลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบของรองนายกรัฐมนตรี 
09:45  - 11:20 (รอง อสส./วรพล) ร่วมลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบของรองนายกรัฐมนตรี 
09:45  - 11:20 (อสส.) ร่วมลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบของรองนายกรัฐมนตรี  (ประชุมภายนอก)
13:00  - 19:00 (รอง อสส./วรพล) อบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (อบรม/ดูงาน)
9/3/2020
  (ผอ.สสร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (ผอ.กอส.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.ตส.) ลาพักผ่อน 
  (ผอ.กพส.) ลาพักผ่อน  (ลาพักผ่อน)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
08:00  - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี 
08:30  - 08:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นฯ 
08:30  - 16:30 (ลนก.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และเข้ารับรางวัล เพชรจรัสแสง  (ประชุมภายนอก)
08:30  - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ประชุมภายใน)
10:00  - 14:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
10:00  - 14:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมภายใน)
10:00  - 14:00 (อสส.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ  (ประชุมภายใน)
13:30  - 16:30 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2563  (ประชุมภายนอก)
14:30  - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ประชุมภายนอก)
9/4/2020
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
9/5/2020
00:00  - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92  (อบรม/ดูงาน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม