Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Day events, December 2, 2022, Friday
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสร.) ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การดำเนินงานการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัต (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ร่วมงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน:ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน:ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเชียงราย (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 (อบรม/ดูงาน)
  (อสส.) ปฎิบัติราชการต่างจังหวัด
  (ลนก.) ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การดำเนินงานการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัต (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ประสานงานกับ จนท. ทสจ. เชียงราย และให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย ทสม.และเครือข่ายอาสาสมัครฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ควบคุมและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
09:30 - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมหารือการปรับโครงสร้างกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.กพร.) ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลกรม Climate change (ประชุมภายใน)
10:00 - 16:00 (รอง อสส./วรพล) เฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนฯ
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม