Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Day events, October 28, 2022, Friday
  (ลนก.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่
  (อสส.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ติดตาม และให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาเครือข่าย ทสม.ฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสพ.) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก.... (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) ร่วมงานมหกรรม "ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกฯ" (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:30 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10:00 - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมจ้างจัดการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม