Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Day events, October 6, 2022, Thursday
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลองห้า จังหวัดปทุมธานึ
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 12:00 (อสส.) ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียฯ
09:00 - 12:00 (ลนก.) หารือ การประชุมทบทวนการแบ่งหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ต่ำกว่าระดับสำนัก ศูนย์ กอง (ประชุมภายใน)
09:00 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) หารือ การประชุมทบทวนการแบ่งหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ต่ำกว่าระดับสำนัก ศูนย์ กอง (ประชุมภายใน)
09:00 - 16:00 (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 (อบรม/ดูงาน)
09:30 - 12:00 (ผอ.กพร.) การประชุมทบทวนการแบ่งหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ต่ำกว่าระดับสำนัก ศูนย์ กอง (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) สรุปผลการประชุมหารือการดำเนินโครงการมหกรรม ทส. พบประชาชนทรัพยากรมสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานพิธีเปิดตัวโครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม