Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2022
S M T W T F S  
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Day events, September 28, 2022, Wednesday
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสร.) ลาพักผ่อน (ลาพักผ่อน)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
07:30 - 10:30 (ผอ.ศสท.) ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022
08:00 - 09:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
08:30 - 14:30 (ผอ.กอส.) ร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ คูคลอง แห่งชาติ และร่วมเวทีเสวนา การอนุรักษ์คูคลอง
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกรมเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) (ประชุมภายนอก)
09:30 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกรมเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงทรัพ (ประชุมภายใน)
10:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2565 (ประชุมภายนอก)
10:00 - 16:00 (อสส.) ร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565
10:45 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ประชุมภายนอก)
13:00 - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม