Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Day events, September 26, 2022, Monday
  (อสส.) ลาพักผ่อน (ลาพักผ่อน)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) เพื่อเข้าร่วม Invitation to join Tourlink training team on 21st and 22nd September in Phuket, and27ฯ (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (ผอ.กสพ.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
10:00 - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมหารือร่วมกับ ADB ความร่วมมือทางวิชาการ Resilient City
10:30 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 ระดับประเทศ
10:30 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 ระดับประเทศ (ประชุมภายใน)
13:00 - 14:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุม คกก.กลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ประชุมภายใน)
13:00 - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการกลั้นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565
13:00 - 14:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
13:00 - 14:00 (ลนก.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สส. (ประชุมภายใน)
13:00 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการประปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมภายใน)
13:00 - 14:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สส. ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมภายใน)
13:00 - 14:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติราชการข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
13:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานราชการของ สส. ครั้
14:00 - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2565
14:00 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/65 (ประชุมภายใน)
14:00 - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพฯ (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สส. ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมภายใน)
14:00 - 15:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สส. ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมภายใน)
14:00 - 15:00 (ลนก.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ สส. (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแว (ประชุมภายใน)
14:00 - 15:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติราชการพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
14:00 - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สส. ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด (ประชุมภายใน)
15:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ประชุมภายใน)
15:00 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำฯ (ประชุมภายใน)
15:00 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขอลูกจ้างประจำครั้งที่2 (ประชุมภายใน)
15:00 - 16:00 (ลนก.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ สส. (ประชุมภายใน)
15:15 - 15:30 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนคํามั่นฯ
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม