Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2022
S M T W T F S  
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Day events, September 21, 2022, Wednesday
  (รอง อสส./ภาวินี) ประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) เพื่อเข้าร่วม Invitation to join Tourlink training team on 21st and 22nd September in Phuket,and 27ฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กอส.) ลาพักผ่อน (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (ITCompliance) รุ่นที่ 8 (อบรม/ดูงาน)
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00 - 16:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ITCompliance รุ่น8
09:00 - 16:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการดำเนินการให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal (ประชุมภายใน)
09:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ITCompliance รุ่น8 (อบรม/ดูงาน)
09:30 - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 (ประชุมภายนอก)
09:30 - 14:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของกรมส่งเสิรมคุณณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ราช (ประชุมภายใน)
09:30 - 14:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.กสร.) หารือร่วม IUCN ประเด็นเมืองนำร่อง Resilient City
13:00 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมภายนอก)
13:30 - 15:30 (ผอ.กสร.) ประชุมร่วมกับ EU เรื่องโครงการความร่วมมือเมือง ASEN-EU
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม