Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2023
S M T W T F S  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Day events, September 7, 2022, Wednesday
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ลาพักผ่อน (ลาพักผ่อน)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00 - 09:30 (ลนก.) เข้าร่วมรับฟังการติดตามการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง รอบ2ของ นปร.รุ่นที่
09:00 - 09:30 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการอนุรักษ์ผ่านระบบออนไลน์ (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565 ครั้งที่ 3/2 (ประชุมภายใน)
12:00 - 17:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมการสัมมนาการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐของสำนักงาน ก.พ.
12:00 - 17:00 (ลนก.) ร่วมการสัมมนาการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ (ออนไลน์) (สัมมนา)
12:00 - 17:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) เข้าร่วมการสัมมนาการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ.2565-2570)
12:30 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ประธานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารระบบมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ร่วมประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
13:30 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 1400:2015 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมทบทวนของฝ่ายบริการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO1400:2015 ณ ห้องประชุมอินทนิล 301ชั้น3
13:30 - 16:30 (ลนก.) ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม