Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2022
S M T W T F S  
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Day events, August 30, 2022, Tuesday
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
00:00 - 00:00 (ผอ.กสร.) ร่วมตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศประจำปี 2565 (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพ อปท. ด้าน
09:00 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพ (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ประชุมภายนอก)
09:30 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมติดตามแก้ไขการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (ประชุมภายนอก)
14:00 - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการฯ (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ลนก.) ประชุม คณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มี
14:00 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการฯ (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม