Year · Month · Week · Day · Search · Login     
November, 2022
S M T W T F S  
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Day events, August 3, 2022, Wednesday
  (อสส.) ร่วมการสัมมนา เรื่อง การจัดการกากอุตสาหกรรม
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) ร่วมการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (ประชุมภายใน)
09:00 - 16:30 (ผอ.กพส.) ตรวจประเมินโครงการ Green hotel ปี 2565 (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
09:30 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ประชุมภายใน)
09:30 - 11:00 (ผอ.กสร.) ร่วมประชุมเสริสร้างศักยภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียว
09:30 - 10:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียวผ่านระบบออนไลน์ (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสอบสัมภาษณ์บรรจุเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ประชุมภายใน)
10:00 - 10:30 (ผอ.กสพ.) ชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ อสส. ณ ห้อง
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดวัดการประเมินส่วนราชการตามาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดวัดการประเมินส่วนราชการตามาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบั (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสร.) ประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด
13:30 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสส. (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สส. (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดวัดการประเมินส่วนราชการตามาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบั
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดวัดการประเมินส่วนราชการตามาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ลนก.) ประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม