Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2022
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Day events, June 24, 2022, Friday
  (ผอ.กพส.) ลาป่วย (ลาป่วย)
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนาโบราณสถานจังหวัดนครปฐม (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ลนก.) เข้าร่วมโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา (อบรม/ดูงาน)
  (ลนก.) เข้าร่วมโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล) ลาป่วย (ลาป่วย)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 09:30 (ผอ.กพส.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (อบรม/ดูงาน)
09:00 - 16:00 (ผอ.กอส.) ร่วมพิจารณากลั่นกรองผลงาน ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2565 (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เรื่อง ร่าง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.... (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม