Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, June 14, 2022, Tuesday
  (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนBCGภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยื (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.สสร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนBCGภายใต้แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยื (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (อสส.) ร่วมการประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรัง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
08:00 - 16:00 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดตรัง (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
09:00 - 09:15 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
09:00 - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อการย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งฯ (ประชุมภายใน)
09:00 - 15:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
09:00 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินบุคลและผลงาน เพื่อการย้าย หรือการโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ (ประชุมภายใน)
09:00 - 10:00 (ผอ.สสร.) กล่าวเปิดและร่วมประชุมเสริมศักยภาพกามศักยภาพการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน
09:00 - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
09:00 - 15:00 (ผอ.กอส.) เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำนเินงานสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบฯ 2565 (ประชุมภายใน)
09:00 - 09:15 (ผอ.กสพ.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
09:00 - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการย้าย หรือโอนฯ (ประชุมภายใน)
09:00 - 15:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 (ประชุมภายใน)
09:00 - 15:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ลนก.) เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ (ประชุมภายใน)
13:00 - 13:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อน BCG ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่ง (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม