Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, June 10, 2022, Friday
  (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (ประชุมภายใน)
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (อบรม/ดูงาน)
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสพ.) อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 9) (อบรม/ดูงาน)
  (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กพส.) ศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ (ปธส.9) (อบรม/ดูงาน)
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
08:30 - 16:30 (ผอ.กอส.) กล่าวรายงานและร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทางฯ" (ประชุมภายนอก)
09:00 - 09:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทางแบบ (ประชุมภายนอก)
09:30 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมช (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการผลิที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ
10:30 - 12:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เรื่อง ร่าง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.... (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะอนุกรรมการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ (ประชุมภายนอก)
13:30 - 15:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้ารับการส่งมอบสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมการรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม