Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, May 25, 2022, Wednesday
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) ร่วมหารือแนวทางการขยายเครือข่าย ทสม. และร่วมแลกเปลี่ยนการส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
07:30 - 08:45 (ผอ.กพส.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
09:00 - 11:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 (ประชุมภายใน)
09:00 - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ อปท.
09:00 - 11:30 (ผอ.ศสท.) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 (ประชุมภายใน)
09:00 - 11:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนACE Youth Camp 2022 (ประชุมภายใน)
09:00 - 11:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp2022
09:00 - 11:30 (รอง อสส./วรพล) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022
09:00 - 12:00 (ผอ.กสป.) พิธีเปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2022 (ประชุมภายใน)
09:00 - 11:30 (ลนก.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 (อบรม/ดูงาน)
09:00 - 11:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 (ประชุมภายใน)
09:30 - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสัมชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่2/2565
09:30 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ
09:30 - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงาน และชี้แจงโครงการติดตามประเมินผล สส. (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมกองส่งเสริมและเผยแพร่ ครั้งที่1/2565 (ประชุมภายใน)
13:00 - 14:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3 (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ประชุมภายใน)
13:30 - 14:00 (ผอ.กสป.) การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่3 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
14:00 - 16:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:30 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคกก.ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พรก. (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อดำเนินการสรรพหาพนักงานราชการ (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม