Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, May 6, 2022, Friday
  (ลนก.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล) ลาพักผ่อน
  (ผอ.กสพ.) ศึกษาดูงานต่างจังหวัดครั้งที่ 2 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร(มหานคร รุ่นที่ 9) (อบรม/ดูงาน)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00 - 13:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมงานแถลงข่าว "CIRCULAR MARK CIRCULAR ECONOMY IN ACTION" (ประชุมภายนอก)
09:00 - 12:00 (ผอ.กพส.) ศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ (ปธส.9) (อบรม/ดูงาน)
09:00 - 10:00 (ผอ.สสร.) ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการวางแผนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
09:30 - 11:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร"แนวคิดธรรมมาภิบาลข้อมูล"การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการปรับเปลียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล"
09:30 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ?แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล? ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณ
10:00 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เรื่อง ร่าง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.... (ประชุมภายนอก)
10:00 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ... (ประชุมภายนอก)
10:00 - 11:00 (ผอ.สสร.) ประธานการประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว(Green office) หมวดที่1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานแล (ประชุมภายนอก)
10:00 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเพื่อยืนยันการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการร่วม (Jont KPS)ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
13:00 - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาประเมินที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Residence)ครั้งที่2/2565
13:30 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ"ร่างมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป" (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประเมินที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม