Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2022
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Day events, April 27, 2022, Wednesday
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม ระดับ Advanced
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศสท.) เข้าสำรวจสภาพพื้นที่และปฏิบัติงานภาคสนาม (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
00:00 - 00:00 (ผอ.กอส.) ประชุมให้คำปรึกษาหารือ เรื่อง เกณฑ์และตัวชีัวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายนอก)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
08:30 - 12:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2 (ประชุมภายนอก)
08:30 - 08:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10:00 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2565
13:30 - 16:30 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิืสูง (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2564
13:30 - 16:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 1/65 (ประชุมภายใน)
14:30 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
14:30 - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม