Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2022
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Day events, April 18, 2022, Monday
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
08:30 - 15:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการ 2 ครั้งที่ 18-3/2565 (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
13:30 - 14:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฎิบัติราชการของข้าราชการฯ
13:30 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
14:30 - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฎิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
14:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจำ (ประชุมภายใน)
14:30 - 16:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิดภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม