Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, April 8, 2022, Friday
  (อสส.) ลาพักผ่อน
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
  (ผอ.กสพ.) ศึกษาดูงานใน กทม.ครั้งที่ 3 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 9)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 15:00 (ลนก.) ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัมนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อบรม/ดูงาน)
08:00 - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัมนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อบรม/ดูงาน)
09:00 - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัด ทส.โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (ประชุมภายนอก)
09:00 - 10:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม.ฯ (ประชุมภายนอก)
09:00 - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายนอก)
09:30 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ประชุมภายนอก)
09:30 - 11:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Restaurant) ครั้งที่1/2565
09:30 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม