Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2022
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Day events, March 28, 2022, Monday
  (ผอ.กพร.) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
08:25 - 09:30 (ผอ.กพส.) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม (อบรม/ดูงาน)
08:30 - 15:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการศึกษาและพัฒนาข้อเสนอต่องานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพ" (ประชุมภายนอก)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 09:30 (ผอ.กพส.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม
10:30 - 12:30 (อสส.) ประธานในงามอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563
10:30 - 12:00 (ลนก.) เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนระดับประเทศ ประจำปี 2563 (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:30 (ผอ.กพส.) ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย(Green Youth)
10:30 - 12:00 (ผอ.กอส.) ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัยฯ
10:30 - 12:00 (ผอ.กสป.) ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
10:30 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
10:30 - 12:30 (ผอ.ตส.) ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย(Green Youth)
10:30 - 12:00 (ผอ.กสพ.) กล่าวรายงานในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
10:30 - 12:00 (ผอ.กยผ.) ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (อบรม/ดูงาน)
10:30 - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมงามอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563
10:30 - 12:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (อบรม/ดูงาน)
10:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย(Green Youth) (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ
13:00 - 14:30 (ผอ.ตส.) พิธีประกาศเจนตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาการปันสุข(ZeroFoodWaste) ในวันที่28 มี.ค.2565 ณ ห้องประชุมอ
13:30 - 16:30 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสป.) พิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข (Zero Food Waste) (ประชุมภายใน)
13:30 - 15:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข (อบรม/ดูงาน)
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข (Zero Food Waste) (ประชุมภายใน)
13:30 - 14:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข (Zero Food Waste) (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารเป็นสุข Zero Food Waste (อบรม/ดูงาน)
13:30 - 16:00 (ผอ.สสร.) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข(Zero Food Waste)
13:30 - 13:30 (อสส.) กล่าวรายงายและร่วมลงนามในพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข (Zero Food Waste)
13:30 - 14:30 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข (Zero Food Waste)
13:30 - 16:30 (ลนก.) เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข (Zero Food Waste)
13:30 - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงานพิจารณาขอบเขตการจ้างของ กอส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข (Zero Food Waste)
13:30 - 14:30 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมพิธีประกาศเจนตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาการปันสุข(Zero Food Waste)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม