Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, March 21, 2022, Monday
  (รอง อสส./วรพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานโครงการสัมมนา เรื่อง "ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม" (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.สสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพร.) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมนา เรื่อง "ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม" (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
08:30 - 10:30 (ลนก.) สัมภาษณ์นักวิชาการเงินและบัญชี (ประชุมภายใน)
08:30 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (ประชุมภายใน)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (อสส.) ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
09:00 - 14:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 2 ครั้งที่ 17-2/2565 (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภายใน กอส.) (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการ ในการย้าย และการโอน (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานฯ (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม