Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2022
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Day events, March 9, 2022, Wednesday
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2565 ครั้งที่1/256
09:00 - 12:00 (ลนก.) ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 6 หมวด ผ่านระ (ประชุมภายใน)
09:00 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 6 หมวดฯ) (ประชุมภายใน)
09:00 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 6 หมว (ประชุมภายใน)
09:00 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 6 หมวดฯ
09:00 - 12:00 (ผอ.ตส.) ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 6 หมวด ผ่านระ
09:00 - 10:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในตลาดสดฯ
09:00 - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1
09:00 - 10:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในตลาดสด และพิธีมอบป้ายร้านค้านำร่องตลาด (อบรม/ดูงาน)
09:00 - 10:30 (อสส.) ประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในตลาดสดฯ
10:00 - 12:00 (ผอ.กสป.) หารือกลุ่มย่อยเพื่อสำรวจและจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม
13:15 - 17:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมฉลากคาร์บอน ครั้งที่76-3/2565
13:30 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว(Green Office)ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการและข้อกำหนดการว่าจ้าง กองส่งเสริมและเผยแพร่
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม